Universitat Rovira i Virgili

Cinquena convocatòria de dues beques "Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana"

S'hi poden presentar sol·licituds fins al dia 16 de setembre

Requisits dels aspirants i condicions per rebre la beca

Els aspirants a la beca "Josep Anton Baixeras Sastre - Fundació Privada Mútua Catalana" s'han de comprometre a realitzar la seva tesi doctoral en un període de temps de tres cursos des del moment de la concessió i a llegir-la al final d'aquest termini. Podran gaudir de la pròrroga que contempli la Normativa Acadèmica de Doctorat de la URV sempre que sigui vigent en finalitzar el termini de tres cursos consecutius en què s'ha de dur a terme la tesi doctoral.

Per a presentar-se a la beca s'han de reunir tots els requisits que exigeixen els estudis de Doctorat i el Programa de Doctorat d'Estudis Humanístics de l'Escola de Postgrau i Doctorat.

Els aspirants a les beques de doctorat s'han de comprometre a haver realitzat la preinscripció de la seva tesi doctoral en el període previst per a doctorands de nou accés, per al curs 2020-2021. Els aspirants a les beques de màster hauran de presentar, en el moment corresponent, el resguard de la matrícula, i, en acabar el màster, n'hauran d'acreditar la finalització.

Presentació de sol·licituds

Per demanar la beca caldrà presentar la documentació següent:

  • Sol·licitud emplenada d'acord amb el model adjunt en l'annex I.
  • Fotocòpia del document d'identitat.
  • Títol(s) universitari(s) assolit(s).
  • Expedient acadèmic, on figurin les assignatures cursades durant la carrera amb l'avaluació corresponent.
  • Currículum abreujat, indicant-hi les dades personals de contacte, els títols acadèmics obtinguts, experiència laboral (succintament), coneixements d'idiomes i, si s'escau, altres dades acadèmiques rellevants, com estades en universitats o centres de recerca, publicacions acadèmiques, participació en projectes de recerca, participació en grups de recerca, etc. Aquest escrit ha d'estar redactat en català. Si l'aspirant té un certificat oficial d'un nivell de català, pot aportar-lo.
  • Escrit en què es detallin els interessos de l'aspirant pel que fa als estudis del Doctorat en les línies d'investigació del Grup de Recerca Identitats en Literatura Catalana (GRILC) o dels altres grups d'investigació de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest escrit ha d'estar redactat en català.

La URV pot demanar a l'estudiant qualsevol altra documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud durant el procediment obert.

Per a més informació consulteu el document Bases de la convocatòria.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar